Mânăstirea Rudi


 Adânc în pădurea Rudi-Arionești, se găsește Mânăstirea Rudi, pe malul pârâului Bulboana (sau Bulboaca), afluent al Nistrului. Poteca duce din satul Rudi, coborând în vale, până la mânăstire.
(Priveliștea este de pe dealul "La Trei Cruci")

Deep in the Rudi-Arionești Forest is found Rudi Monastery, on the course of the Bulboana stream, a tributary of the Dniestr. A path descends from Rudi village to the monastery.
(The view is from "Three Crosses" hill)


Încă de la intrare, corpul chiliilor atrage atenția, falnic, fiind ridicat în stil neoromânesc în perioada interbelică. Clădirea principală este numită "castel" și este "cartea de vizită vizuală" a mânăstirii, care însă este mult mai veche și a pătimit multe. Bisericuța mânăstirii se ascunde în spatele castelului. Ea împlinește în curând 250 de ani.

From the entrance, the monastery buildings draw the attention, being erected in Neoromanian style in the interwar period. The main building is called "the castle" and is the "image" of the monastery, which is however much older and has gone through a lot. The monastery church hides behind the castle. It shall soon be 250 years old.Iată, între anii 1770 și 1777, a fost întemeiat un schit, de Petru și Simion Donciu din Movilău (azi Moghilău în Podolia, Ucraina) pe moșia fraților Teodor și Andronache Rudea. În anul în care a fost terminată mânăstirea, domnitorul de atunci, Grigore Ghica al III-lea, a fost asasinat de turci pentru că a îndrăznit să protesteze împotriva răpirii Bucovinei.
Fondarea schitului este atestată printr-o inscripție în slavonă care încă se păstrează în interiorul bisericii: 
"În numele bisericii Sfânta Treime și ierarhului lui Hristos Nicolae s-a înălțat pe timpul preacuviosului de Dumnezeu iubitor Domnul Grigore Alexandru Ghica Vodă, cu binecuvantarea Înaltpreasfinției Sale Inochentie, Episcop de Huși, prin bunătatea și grija preafericitului ctitor Andronache Rudi, căpitan, și fericitul ctitor Simion Donciul, negustor din Movilău, Podolia, pe moșia sus-numitului Andronache Rudea, anul lui Dumnezeu 1777, luna iunie, ziua 1."

The monastery was founded between 1770 and 1777 by Pentru and Simion Donciu from Movilău (today Mohyliv-Podilskyi in Ukraine) on the land of brothers Teodor and Andronache Rudea. In the year the monastery was finished, Grigore Ghica III, Prince of Moldavia at the time, was assassinated by the Turks for daring to protest against the rapt of Bukovina.
The founding of the monastery is attested by an inscription:
"In the name of the Holy Trinity and of Christ's bishop Nicholas was erected in the time of devout and God abiding Prince Grigore Alexandru Ghica, with the benediction of Inochentie, Bishop of Huși, through the kindness and care of the blessed founder Andronache Rudi, captain, and blessed Simion Donciul, merchand from Movilău, Podolia, on the land of above-mentioned Andronache Rudea, year of the Lord 1777, month of June, day 1."


Schitul fiind întâi de călugări, a fost transformat în 1828 în schit de maici, pentru ca în 1846 să fie închis, după o dispută cu un localnic avut, care i-a luat pământurile. După 75 de ani de ruină, Visarion Puiu, Episcop de Hotin, redeschide mânăstirea în anul 1921, pe vremea României Mari. La acea vreme mai exista doar biserica, construită din ziduri groase de peste un metru, biserică ce se remarcă prin arhitectura tipic moldovenească, din perioada medievală, cu streșini largi, unică în Basarabia. Este motivul pentru care, încă din 1921, biserica a fost declarată monument istoric iar ansamblul monahal reconstruit.

The monastery was firs inhabited by priests, then from 1828 on, by nuns. In 1846 it was closed down after a conflict with a local left it without its lands. After 75 years of ruin, Visarion Puiu, Bishop of Hotin, reopened the monastery in 1921, in the days of Greater Romania. At that time only the church stood, as it has one meter thick walls. Its architecture is medieval Moldavian, with large roof eaves. It is unique in Bessarabia and that is why it was declared a historical monument in 1921. The monastery was rebuilt around it. 


Lucrările din anii 1920 au fost de amploare. S-au construit mai multe corpuri de clădiri, din piatră masivă, două dintre ele cu etaj, cea din imagine găzduind biserica de iarnă "Adormirea Maicii Domnului".

The restoration works in the 1920s were extensive. Several buildings were rebuilt from solid rock, two of them with several levels. The one in the picture above hosts the winter church "Dormition of the Virgin".


Cea mai impresionantă este "castelul", școala de dascăli a mânăstirii, proiectată în 1936 de arhitectul Valentin Voițehovschi, sorocean educat la București, de unde a adus arhitectura neoromânească pe Nistru. Printre multe alte realizări, Valentin Voițehovschi are o importanță deosebită pentru orașul Chișinău, unde a construit multe edificii importante după război, precum Filarmonica, Cinematograful Patria, Magazinul Universal "Gemeni" de lângă PMAN, fostul sediu al Ministerului Industriei Alimentare - actuala Cameră a Înregistrării de Stat de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, după Ministerul de Interne. Această din urmă clădire are vădite influențe neoromânești. 
Arhitectul ambiționa realizarea restaurării cetății Soroca, ce doar în perioada prezentă se finalizează, respectând în mare măsură planurile sale.
(Se observă o nișă în acel turn, de unde par că lipsește o emblemă; mă întreb ce se afla acolo inițial.)

The most impressive building is "the castle", the monastery's teacher school. It was built in 1936 by architect Valentin Voițehovschi from Soroca, educated in Bucharest. It is from the capital that he brought the Neoromanian style on the Dniestr. Valentin Voițehovschi is very important also for the history of Chișinău, where he built many buildings after World War II: the Philharmonic, Patria Movie Theater, "Gemeni" General Store and the former headquarters of the Ministry for Food Industry - presently State Registry Chamber, near the Ministry of Interior, on Stephen the Great and Holy Boulevard. This latter building has evident Neoromanian influence.
The architect wished to restore Soroca fortress, but his dream remained unfulfilled until the present day, when the restoration works are almost complete, following his ideas generally.
(There is a small niche in the tower, under the roof. There seems to be missing something there and I wonder what.)


Lucrările de amploare din perioada interbelică sunt atestate de o altă inscripție aflată în biserică: "Această biserică, cu hramul Sfintei Troițe, a schitului Rugilor, s-a restaurat cu totul în anul 1925 sub conducerea Regelui Ferdinand al României, prin osânda Episcopului Visarion al Hotinului, cu cheltuiala Comisiei Monumentelor Istorice din Chișinău și a bunilor creștini, moștenitori fiind stareții Gherontie și ieromonahii Dionisie și Daniil cu tot soborul."

Another inscription in the church reads: "This church, protected by the Holy Trinity, of Rugi Monastery, was completely restored in the year 1925 under the rule of King Ferdinand of Romania, through the efforts of Bishop Visarion of Hotin, with the funds of the Historic Monuments Commission in Chișinău and of good christians, to the benefit of prior Gherontie and monks Dionisie and Daniil with all their synod"


Războiul și ocupația sovietică avea să răstignească Mânăstrea Rudi a doua oară. Este printre primele mânăstiri închise de dictatura comunistă atee. 

World War II and the Soviet occupation crucified Rudi Monastery a second time. It is one of the first monasteries closed down by the atheist communist dictatorship.


Până în 1990, mai bine de 40 de ani, la Rudi a funcționat un spital, sanatoriul pentru copii. La acel moment, o inundație închide spitalul iar căderea dictaturii permite redeschiderea mânăstirii. 

For over 40 years, until 1990, in Rudi functioned a children's hospital. At that moment, a flood forced the closing of the grounds and the fall of the dictatorship allowed the reopening of the monastery. 


Azi, Rudi este iar un loc de liniște și rugăciune. Vechimea și stilul ei arhitectural, atât medieval cât și interbelic, îi dau o deosebită valoare istorică. Am îndrăgit-o imediat pentru aceste trăsături, pentru istoria ei, pentru amplasamentul ei pe Nistru, fluviul nostru fruntar. Este un loc în care nădăjduiesc să mă mai întorc, cu inima la fel de deschisă ca în ziua când l-am vizitat prima dată.

Today, Rudi is again a place of peace and worship. Its age and architectural style, both Medieval and Neoromanian, give is special historic value. I instantly loved it for these traits, for its history, for its place on the Dniestr, our border river. It is a place I hope to see again, with an open heart like the time I first visited it.

* Sfat: în mânăstire nu este permis accesul fetelor decât cu rochie lungă și năframă. Băieții și domnii trebuie să poarte pantaloni lungi. Se pot da la poartă aceste articole vestimentare, dar mai bine să fiți prevăzători și să aveți la voi.

* Advice: it is not allowed in the monastery without long dresses and pants for ladies and gentlemen, respectively. A few can be borrowed at the entrance gate, but it is more prudent to bring your own. Ladies also have to wear a scarf.

** Mulțumesc colegei mele Oana pentru că mi-a împrumutat aparatul cu care am făcut o mare parte din pozele acestei excursii în regiunea Soroca.

** Special thanks to my work colleague Oana who lent me her camera to take most of the pictures at the monastery and generally on the trip to Soroca.

Comentarii