Rudi

Lângă Soroca, pe Nistru, se află un sat foarte interesant prin obiectivele sale turistice, numit Rudi.

Near Soroca, on the Dnierstr, there is an interesting village with lots of landmarks, called Rudi.

Pentru a ajunge acolo, de la Soroca am pornit spre nord, de-a lungul Nistrului, peste dealuri molcome. Urma o zi bogată, ziua în care am descoperit unul dintre cele mai frumoase sate la est de Prut și ziua în care am ajuns în cel mai nordic punct al Republicii Moldova (până la momentul prezent).

In order to get there, from Soroca we drove north, along the Dniestr, on rolling hills. A beautiful day would follow, the day I discovered one of the most beautiful villages east of the Prut and also the day I reached the northernmost part of the Republic of Moldova (to the present day).

În drum am trecut pe lângă mai multe sate, unele semnalate prin aceste mozaicuri tipice care mie îmi plac foarte mult...

On the way we passed several villages, some signaled with these typical mosaics that I like very much...  

... altele prin pietre de hotar nu mai puțin interesante – a se vedea turnul crenelat cu Ștefan cel Mare care stă de strajă. Totuși, satului îi spune Tătărăuca. Pe aici să fi năvălit tătarii în vechime?


... others by no less interesting markers like this one, symbolizing a tower and with the image of Stephen the Great. However, the village is called Tătărăuca. Have there been Tartar invasions thorough here in the old ages?  

Șoseaua continuă spre nord, cu peisaj frumos și un drum în general bun și foarte puțin circulat. Ar putea fi un vis pentru bicicliști sau alte forme de turism lejer, cu motocicleta, de exemplu.

The road continues north, with a beautiful setting. The conditions are good, generally. This could be a dream road for cyclists or other forms of light tourism, with a motorcycle, for example. 

Iată-ne sosiți la Rudi – localitate de frontieră; drumul principal continuă spre Otaci.

Here we are: Rudi - frontier village. The main road goes on to Otaci. 

Ce nu știam, până să văd această piatră de hotar (din piatră masivă de Cosăuți) e că Rudi este sit Ramsar (zonă umedă de importanță internațională), adică este în același club cu Delta Dunării.

What I didn't know, until I saw this marker (made of massive Cosăuți stone) is that Rudi is a Ramsar site (wetland of international importance), which means it's in the same club as the Danube Delta.

Într-adevăr, Rudi se află în rezervația peisgistică Rudi-Arionești, ce cuprinde o întinsă pădure pe malul Nistrului, câmpuri, mlaștini și alte elemente de biodiversitate de mare importanță.
Mie personal îmi place mult că în Basarabia poți întâlni pe panouri îndemnuri precum Tot ce a creat Dumnezeu trebuie păstrat pentru generațiile viitoare” sau “Ocrotiți pădurea! Ea este oglinda sufletului nostru...”. Sunt omenești, nu articole de lege seci. Poate așa, vom fi mai inspirați să le respectăm, din dragoste, nu de frică.

Indeed, Rudi is found in the landscape reservation Rudi-Arionești, which includes a vast forest on the banks of the Dniestr, fields, swamps and other important biodiversity elements.
I really like the fact that in Bessarabia you can stumble upon information panels with advice and encouragements like "Everything that God has created must be preserved for future generations" or "Protect the forest! It is the mirror of our soul...". They sound so human, unlike coarse law excerpts. Maybe this way, we shall be more inspired to respect them, out of love, not fear. 

Tot la intrare, un alt panou ros de vreme înșiră obiectivele de interes care pot fi vizitate, printre care Mânăstirea Rudi, Cetatea Antică  “La trei cruci” (Movila “La trei cruci”), Farfuria Turcului, “Peștera Răposaților” și “peisaje IREPETABILE”. Promițător! :)

Also at the entrance, another rusty information panel lists points of interest that can be visited, among which are cited Rudi Monastery, the Ancient City "Three crosses" (the "Three crosses" hilltop), the Turk's Plate, the "Cave of the deaprted" and "unrepeatable landscapes"  (sic). Looks promising! :)   

O casă înstărită, cu etaj, la intrarea în sat. N-am mai văzut alta la fel și nu am prea văzut cu etaj. Deși are o formă ciudată, are toate elementele tipice ale caselor din regiune: marchiză din tablă decupată (la balcon), tencuială cu motive decorative, tâmplărie cu partiții multiple și forme curbe, acoperiș din plăci prefabricate ondulate și creastă din tablă decupată.

A wealthy man's house, quite unlike any other I have seen. It's unusual that it has an additional floor. Although it has a weird shape, it has all the typical elements of houses in the region: metal plate awning (on top of the balcony), decorated plaster coating on the walls, windows with intricate woodwork, undulated prefabricated plate roof and a crest made of metal sheeting. 

Aici avem un model mai tradițional, care în stânga are și o verandă închisă.

Here we have a more traditional model, which has a closed veranda on the left side.

O altă casă tipic tradițională din Rudi.

Another typical traditional house in Rudi.

Gardurile din sat sunt în general din fier, pe model simplu, spiralat (cum am și eu la Slănic). La portița aceasta mi-au plăcut stâlpii parcă disproporționat de groși față de portiță.

Fences in the village are generally made out of iron, with a simple, spiraled model (like I have in Slănic). This gate seemed interesting with it's disproportionately large posts.

În centrul satului, lângă magazinul principal, am găsit această casă mai neobișnuită. Cândva a fost comerț, acum era închisă. I s-ar putea spune “casa cu lei” din Rudi.
Observați în dreapta fântâna împrejmuită cu șipci colorate.

In the middle of the village, next to the main market, I found this rather unusual house. It used to host a market too, but it's closed now. It could be called the "house with lions" in Rudi.
To the right, you can see a well closed off with painted wooden laths. 

Şcoala din sat este o clădire mare, recent renovată (termopane, acoperiș), la care cel mai mult mi-a atras atenția intrarea, care-și păstrează tot farmecul de odinioară.


The village school is a large building which was recently renovated (thermopane windows, metal roof). I liked its entrance most, because it kept its authenticity and charm. 

În drum spre școală am dat peste acest tractor vechi și o prășitoare.

On the way to the school I saw this old tractor with a hoe. 

Pe altă uliță, un camion dezafectat, ruginit. Am văzut foarte puține în stare proastă, în general astea rezistă decenii, jumătate de secol...

On another alley I saw this broken down truck. I saw few trucks out of order, they generally last for decades, even half a century...

Foarte curând am ajuns la biserica din sat, cu hramul "Sfântul Nicolae". Are forma tipică a bisericilor din Basarabia: o turlă mare rotundă peste naos și una mai mică, pătrată, peste intrare. Aceasta, însă, e construiă din piatră masivă, netencuită.

Very soon we arrived at the village church. It's patron is "Saint Nicholas". It has the typical shape of churches in Bessarabia: a large round dome and a smaller, square, bell-tower, placed over the entrance. This church is interesting in that it is built in stone, left visible.

 Ferestrele au model neoclasic.

The windows are neoclassic. 

Turla bisericii din Rudi.

The Rudi church bell-tower.

fântâna din curtea bisericii

the fountain in the church yard

În curtea bisericii sunt mai multe cruci vechi cu inscripții în rusă.

In the curch yard there are several old crosses with writing in Russian.

Lângă biserică este cimitirul, iar nu departe, ceva și mai interesant.

Near the church is the cemetery, and not very far there is something even more interesting.

Mergem să căutăm "Peștera morților"!

We're going looking for the "Departed's Cave"!.

Nu am găsit-o din prima, e pitită printre dealuri. Nu departe de biserică e acest lac, iar în dreapta lacului un drumeag ce duce spre intrarea în peșteră.

The entrance is not easy to find, you should ask a local. Not far from the church there is this lake and to the right there is a country road leading to the cave's entrance.

În văiugă e intrarea în peșteră. Nu e deloc mare, pare o vizuină și trebuie să te apleci ca să intri.

The road leads to a small valley where you can find the cave entrance. It is not large at all, it looks like a den and you must crouch in order to get in.

Intrarea în peșteră de pe "cealaltă parte". :)

The cave entrance seen "from the other side". Hello from the other side! :)

Ok, odată intrați în peșteră, am folosit lanterna de la telefon. Bine că aveam așa ceva la mine. Înainte de a fi răspândite teledoanele, copiii din sat șterpeleau lumănări din cimitir și coborau la lumina lor în peșteră. 
Nu am prea putut face poze din care să se înțeleagă ceva. Cadrul acesta este în sus, spre fisura îngustă care urcă. Peștera e lată și joasă, doar pe centru ea merge până se pierde privirilor. Într-un loc, un bolovan stă înțepenit între pereți, deasupra capetelor. În altul, o piatră lunguiață și aspră seamănă cu un crocodil, de unde și denumirea "camera crocodilului" pentru acea secțiune de perșteră.

In the cave I used the flashlight from the telephone. It's a good thing I had it. Before smartphones, children used to take candles from the cemetery and go down into the cave.
I couldn't make very good pictures. This picture shows the ceiling. It has a narrow gap which goes way up. The cave is wide with a low ceiling, with only the central part being higher. In one place, a large boulder lies suspended between the cave walls. In another place, a long and coarse rock looks like a crocodile, hence the name "the crocodile room" given to that cave spot.

Acesta este capătul "explorabil" al peșterii. Dincolo pot trece doar persoane de talie mică sau copii. Nu m-am aventurat. Nu se știe până unde merge fisura. 
Practic, peștera este fix sub cimitir, de unde numele "Peștera morților". Este un gând cam glacial, așa, că te afli sub pământ, dar nu orice pământ, ci un pământ plin cu oameni îngropați, care se află direct deasupra ta. Asta e realitatea și nu orice sat poate spune că are așa loc.

This is the "explorable" part of the cave. Only children and people of small size can cross on the other side. I didn't risk it. 
Practically, the cave is positioned exactly under the cemetery. It's a chilling thought that you are actually underground, but not in any situation - however - but under people buried in the cemetery. A reality it takes accommodating to and not many places can boast with such a place. 

Am ieșit cu bine din "Peștera Morților" și am revenit la biserică. Vizavi de aceasta este spitalul, unde se găsește și un panou informativ cu harta traseelor turistice din sat. Sunt marcate locuri precum Mânăstirea "Sfânta Treime" Rudi, Cascada "Bulboana" sau "Farfuria Turcului".

I came out alive and well from the "Departed's Cave" and came back to the church. The hospital is on the other side of the street and that's where you have a few information panels with touristic routes in the village. Places like "Holy Trinity" Rudi Monastery, "Whirlpool Waterfall" or the "Turk's Place" are indicated.

Sunt mult de spus despre Mânăstirea Rudi, bijuterie ascunsă în pădurea de pe malul Nistrului. Aici e doar un panou informativ ilustrat.

There are many things to say about Rudi Monastery, a jewel hidden in the forest on the Dniester river bank.

În drum spre mânăstire, însă, prin pădurea Rudi-Arionești, am fost și la cascadă. "Bulboana", din păcate era secată. Stâncile așezate pe pământ nisipos sunt cam instabile și sunt multe surpături. Această cascadă seamănă binișor, în model mai mic, cu cascada Saharna de la mânăstirea cu același nume.

On the road to the monastery, however, in the Rudi-Arionești forest, I also visited "Whirlpool Waterfall", which unfortunately was dry. The rocks, laid on sandy soil, are a bit unstable; the banks are crumbled in a few spots. This waterfall looks a lot, on a smaller scale, like Saharna waterfall from the monastery with the same name

casă veche din Rudi

old house in Rudi

casă veche din Rudi

old house in Rudi

Am intrat în magazinul din sat să mănânc ceva. Nu am fotografiat magazinul, am fotografiat în schimb peretele lui, care era pictat cu scene de viață sătească, iar la intrare străjuiau un țăran și o țărancă. El avea o ploscă, ea pâine și sare - fiecare cu preferința lui. :)
Nimic ieșit din comun la birt, doar că, chiar când să plec, mi-a zis un sătean, cu gabarit măricel: "Tu pleacă și să nu mai vii pe aici cu maioul cela". Eu am înțeles ideea, pentru că știam că "maiou" e regionalismul pentru "tricou" și într-adevăr aveam un tricou unionist pe mine (ca întotdeauna). A urmat un scurt schimb de replici în care i-am spus, în esență, că Unirea nu e un lucru rău nici pentru el, pentru că țara lui nu este doar acest frumos colțișor pe Nistru, ci ea se întinde până la Oradea și îi urez să o descopere pe toată într-o zi. Nu prea aveam însă cu cine discuta așa că terminând oricum gustarea, am plecat.

I stopped at the village market to grab something to eat. I didn't photograph the shop but I photographed its painted walls. The images showed village scenes and the entrance was guarded by a peasant and his wife. He has a brandy flask and she had bread and salt - each with his/her own preference. :)
Nothing out of the ordinary at the shop, but on the way out, a villager, a rather large one, approached me: "You better leave and don't come back with that shirt." Indeed, I had a pro-Union t-shirt on, like always. A short verbal exchange ensued in which, essentially, I told him that the Union of Romania with the Republic of Moldova is a good thing, that his country is not only this beautiful spot on the Dniester, but all the way to Oradea. I wished him to discover that country, one day. However, he did not really listen so, as we were finished with the meal, we left.

Următorul obiectiv de vizitat a fost dealul "Trei cruci", destul de greu accesibilă pentru vehicule, după cum se vede.

The next landmark to visit was "Three crosses hill", pretty hard to reach, as you can see. 

Peisajul era superb, cerul impecabil. Iar poza asta putea fi perfectă dacă nu băgam eu un deget peste obiectiv, dar trebuie să acceptăm și imperfecțiunile, pentru că ele fac parte din viață și chiar uneori îi dau farmecul... :)

The view was beautiful and this picture could have been perfect if I had not blotted the corner with my finger. Well, I guess we must accept the imperfections also, because they are part of life and sometimes give all its charm... :)

Rezervația peisagistică Rudi-Arionești are, cum spuneam, câmpuri întinse, mlaștini și o droaie de viețuitoare, dar care la ora aceea se ascundeau sau dormeau.

The Rudi-Arionești landscape reservation has vast fields, swamps and many living creatures, which at that time were either hiding, or sleeping. 

Cetatea antică "Trei cruci" e de fapt integral îngropată sub pământ, e undeva sub movila pe care ajunsesem, biruind salcâmii și o groază de lujeri țepoși. Movila însăși riscă să dispară în curând, înecată de vegetație, cu cruci cu tot. Sandu povestea că acum vreo zece ani s-a curățat locul de vegetație, dar acest lucru nu se mai cunoaște. De pe movilă, deocamdată, se vede și Mânăstirea Rudi (tot în episodul următor). Peste câțiva ani, posibil să nu se mai vadă, pentru că pe loc va fi o falnică pădure.
Îmi place piatra inscripționată ce se vede în imagine, dar nu mică mi-a fost suprinderea când am citit pe spate o inscripție mai mică: "ONG 'Patrimoniu' din s Rudi, Soros - Moldova a 2005 ii. I. Lozan". Soros-Moldova? Există așa ceva? Și a ajuns pe aici?! Se pare că da.

The ancient city "Three Crosses" is actually buried under the hill we reached so hard, braving acacias and thorny stalks. The hill itself could become invisible soon, including the crosses, drowned in greenery. Sandu told us how ten years ago the place was cleared, but it is hardly noticeable now. From the hilltop, one can still see Rudi Monastery. In a few years it won't be visible anymore, probably, and the whole place will be grown over.
I liked the engraved stone that you can see in the picture, but I was surprised to read on the back a smaller inscription: "ONG 'Heritage' from village Rudi, Soros - Moldova year 2005 ii. I. Lozan". Soros-Moldova? Really? I didn't even know it existed and it arrived in this relatively isolated place!


Nu se putea să plec fără poză din acest loc așa fain și greu de atins. :) 

I couldn't leave without taking a picture in this beautiful and secluded place. :)


Comentarii