Mânăstirea Brebu și Muzeul "Casa Domnească"

Mie îmi plac foarte mult mânăstirile, iar între mânăstiri, cel mai mult mânăstirile zidite, cele cu ziduri de incintă.
Nu toate frumoasele noastre mânăstiri fortificate, ridicate de voievozi în veacuri, au supraviețuit: unele s-au năruit, altele au fost demolate (Văcărești).
De aceea sunt atât de încântat să descopăr noi și noi locuri minunate. Pentru mine, o mânăstire fortificată este un loc sacru, dar protejat atât de cele nevăzute, cât și de umilele strădanii omenești.
O astfel de mânăstire este Brebu.

I like monasteries very much, and among monasteries, my favorite are the fortified ones, endowed with precinct walls.
Not all of our fortified monasteries, erected by princes in the last centuries, survived: some were ruined, others were demolished (Văcărești).
This is why I am so thrilled to discover new wonderful places. For me, a fortified monastery is a sacred place, but protected both by the unseen and by the humble human endeavors. 
Such  monastery is Brebu.

Ridicată în 1640 de domnitorul Matei Basarab (1632 - 1654), este remarcabil conservată, inclusiv casa domnească, fapt mai rar (de exemplu la Strehaia sau la Huși: mânăstirile păstrate, casele domnești - năruite).

Built in 1640 by Matei Basarab (1632 - 1654), it is remarkably preserved, including the princely house, which is fairly rare (for example of the Strehaia or Huși pricely courts, only the churches survived, the houses were ruined).

În fața casei domnești se află statuia domnitorului Matei Basarab...

In front of the princely house are the statue of Prince Matei Basarab...

... dar și cea a lui Constantin Brâncoveanu (1688 - 1714), al doilea întemeietor al mânăstirii.

... and Constantin Brâncoveanu (1688 - 1714), considered to be the second founder of the monastery.

Într-un fel, denumirea de "mânăstire" este nepotrivit (aiurea și nepotrivit), pentru că biserica nu este mânăstire, ci biserică de parohie a satului Brebu Mânăstiresc, iar incinta nu găzduiește chilii ci Muzeul "Casa Domnească". Această stare de fapt este oarecum logică, derivând din înseși circumstanțele vitrege ale întemeierii mânăstirii.

Somehow, the name "monastery" is inappropriate, because the church is not a monastery, but parish church for Brebu Mânăstiresc ("Monastery Brebu") village. Its precincts do not host monk cells but the "Princely House" Museum. It is a somewhat logical situation, deriving from the hostile circumstances in which the monastery was founded.

Astfel, un hrisov al lui Constantin Șerban (1654 - 1658) ne dezvăluie: "Matei voievod, după ce a zidit domnia sa mânăstire acolo la Brebu, el a fost hotărnicit toată moșia Brebului cu 12 boieri și jupanul Preda mare vornic și a propit moșia megieșilor, de a pus pe toți megieșii în mijlocul pădurii și le-a aprins casele ca să nu se mai întoarcă". 
Hopa! Mânăstirea a fost fondată cu de-a sila, într-un sat de moșneni, de țărani liberi... Astfel, istoria consemnează că mânăstirea a căzut deseori în ruină (incendii, cutremure), nefiind îngrijită nici de țăranii "expropriați" (și care au fondat lângă satul Brebu Megieșesc), sfârșind a fi secularizată de Cuza și transformată de comuniști în anii 1955 - 1960 în muzeu de artă medievală. Cu această ocazie a fost restaurată în forma din vremea lui Matei Basarab.

Thus, a chronicle from Constantin Șerban (1654 - 1658) reveals: "Prince Matei, after building a monastery in Brebu, he gave the monastery all the Brebu domains with boyar Preda and 12 boyars to oversee them, confiscating the domains of the villagers, sending off all the villagers in the middle of the woods and setting their homes on fire so they would not come back".
Now that's a surprise! The monastery was founded forcefully in the middle of a community of free peasants... Thus, history records that the monastery often fell into ruin (fires, earthquakes) and was not tended for by the "expropriated" peasants (who built the nearby Brebu Megieșesc village - "Neighboring Brebu"), ending by being secularized by Prince Alexandru Ioan Cuza and transformed by the communists between 1955 - 1960 in a Medieval art museum. For this, it was restored to the appearance it had when first erected. 

Cine-ar fi "citit" toate acestea pe bătrânele ziduri care azi arată atât de bine?

Who would have "read" all this on the old walls that look so good today? 

În continuare, casa domnească găzduiește un foarte interesant muzeu de artă medievală. 

The princely house still hosts a very interesting Medieval art museum.

 Sobe vechi, cufere, icoane și cărți vechi recrează atmosfera secolelor trecute.

Old stoves, coffers, icons and old books recreate the atmosphere of centuries gone by.

serviciu de masă din vremea lui Alexandru Ioan Cuza, cu monograma princiară

table ware that used to belong to Alexandru Ioan Cuza, with the princely monogram

litografiile domnitorilor Matei Basarab și Constantin Șerban

litography of Princes Matei Basarab and Constantin Șerban

tablou de Nicolae Grigorescu, înfățișându-l pe Marele ban Radu Năsturel Herescu

picture by Nicolae Grigorescu, showing Governor Radu Năsturel Herescu

acuarelă de Sava Henția

watercolor by Sava Henția

Foișorul găzduiește o altă operă de artă interesantă, un clopot din lemn de stejar, realizată de Eugen Petri în cadrul unei tabere de creație care a avut loc la Brebu.

The oriel hosts another interesting artwork, a bell made out of oak wood, by Eugen Petri. It was crafted during a summer art camp which took place in Brebu.

pridvorul case domnești, orientat spre sud

the south facing veranda

Cred că muzeul ar putea fi și mai bine valorificat dacă s-ar organiza aici concerte, conferințe, expoziții temporare, mai ales în perioada estivală când sunt mulți turiști la Brebu sau veniți de pe Valea Prahovei. Muzeul este foarte interesant și acum, într-o clădire istorică ideală pentru subiectul prezentat. Chiar ar fi păcat să se desființeze, dacă vreodată clădirea și-ar schimba vocația (pentru a fi transformată în chilii). În principiu, jurisdicția Ministerului Culturii și statutul de monument istoric de interes național sunt o garanție solidă pentru păstrarea funcției pe care o are de mai bine de jumătate de secol. 

I think that the museum could be promoted better by organizing various events here: concerts, conferences, temporary exhibitions, especially in the summertime when there are many tourists in Brebu or coming from Prahova Valley. The museum is very interesting now too, hosted in a historic building ideal for the subject presented. It would be a shame to be closed down, if ever the use of the building would be changed (to be transformed in monk cells). In principle, the jurisdiction of the Ministry of Culture and the status of historic monument of national value are a solid guarantee for maintaining the status which has prevailed for over half a century. 

Mânăstirea Brebu și Muzeul "Casa Domnească", sacru și laic alăturat, vă așteaptă!

Brebu Monastery and the "Princely House" Museum, sacred and secular side by side, wait for your visit!Comentarii

Trimiteți un comentariu