miercuri, 27 noiembrie 2013

Memorialul și cimitirul militar de la Turtucaia

"Eram treizeci de tunari, deasupra satului Kosui-Bulgar, lângă două cupole de tunuri neisprăvite, la care lucrau până seara târziu oamenii de corvoadă civili, aduși din țară, de peste Dunăre. În ziua din urmă, odată cu apropierea primejdiei, numărul lor fusese sporit cu vreo două sute de turci de prin împrejurimi, care, sub paza soldaților noștri, cărau betonul frământat de o mașină gălăgioasă și îl turnau în două imense gropi cilindrice, unde trebuia să fie așezate tunurile. După câte auzisem, lucrarea începuse încă din martie, dar se tărăgănase până acum, în zilele mobilizării.
Corturile și adăpostul nostru erau lângă creasta unei coline, care cobora cu un capăt în Dunăre. De o parte, se adâncea o vale îngustă, cu un pârâiaș umbrit de sălcii, de unde porneau, până spre Turtucaia, livezi bogate, țarini și vii cu poamă crudă. De cealaltă, tăpșanul lin cobora într-o vale mai largă, cu așezări gospodărești, lângă un iaz bogat în pește, deasupra căruia se ridica o coastă pleșuvă de deal, apoi tufăriș mărunt și imașuri pustii, luminate de soare.
De acolo și din cutele amfiteatrului din dreapta, trebuia să vie inamicul..."
Așa își începe poetul George Topîrceanu (1886-1937) istorisirea "Amintiri din luptele de la Turtucaia". Este un eveniment relativ puțin cunoscut din istoria noastră, o înfrângere neașteptată, usturătoare, care a dat peste cap toate planurile ofensivei române în Transilvania și care avea să pună de la bun început România în defensivă în sângerosul război. Din fericire, conflagrația era mondială iar România avea să iasă învingătoare din ceea ce se numește pe bună dreptate Războiul de întregire. 
Ceea ce pentru Bulgaria este "epopeea de la Turtucaia" este un episod tragic pentru România, care a intrat în umbra triadei victorioase Mărăști, Mărășești și Oituz, ca o înfrângere fără consecințe, numită uneori și "înfrângerea uitată". Totuși, mult sânge a curs în timpul bătăliei din 5-6 septembrie (23-24 august pe stil vechi) și acest lucru nu trebuie uitat. Eu întotdeauna am dorit să aflu mai multe despre funestul eveniment și acest lucru m-a adus până la Memorialul și cimitirul militar de la Turtucaia, situat lângă satul Shumentsi (numit Daidâr în perioada interbelică). Ajungeți ușor pe drumul nr. 205 care se desprinde pe dreapta din șoseaua națională ce ocolește Turtucaia și este deschis (vizitabil) la orice oră. 
Cimitirul Militar este construit de români în 1926. Memorialul este construit de bulgari, după 1940. Fiecare secțiune are elemente distinctive, dar îmi place că, în timp ce memorialul are un caracter evident bulgăresc, cimitirul de onoare nu a fost lipsit de caracteristicile românești, poate pentru că de la bun început a fost construit pentru comemorarea tuturor celor căzuți: români, bulgari, germani și turci.   
Am intrat pe poarta principală, cea a memorialului. De la început, un panou bilingv anunța culoarea: "Turtucaia este un nume momorabil și sfânt în războaiele de unitate națională". Două tunuri străjuiesc intrarea. Axul memorialului se îndreaptă spre o monumentală decorație militară bulgară greu de fotografiat, fiind orientată sud. Era singura perspectivă pe care o știam de pe Wikipedia, dar vizita era doar la început. În stânga: o biserică urâtă, construită după 1990. Din păcate în perioada comunistă bulgarilor nu li s-a permis să ridice un lăcaș de cult, sunt convins că l-ar fi făcut mai frumos. Așa e și în România, din păcate, cu rare excepții. Intru: arată mai bine în interior. Pe pereți, informații despre cele două războaie mondiale și nume de eroi bulgari căzuți. Păstrez un moment de reculegere pentru toți cei căzuți. Ies. Spre dreapta observ un plan al bătăliei: fac ochii mari. Deși e în bulgară, recunosc instant planul bătăliei, orașul înconjurat de fortificații, la rândul lor încercuite de asediatori. Bastioane roșii: românii. Săgeți albastre: bulgari, nemți, turci. Împing portița de fier: am pătruns în cimitirul militrar propriuzis. 
În fața mea se află un obelisc încărcat de coroane: în prima duminică a lunii septembrie se comemorează bătălia, iar noi sosisem în al doilea weekend. Printre jerbe se aflau și două românești cu inscripția "Glorie militarilor jertfiți la Turtucaia" de la Asociația Națională Cultul Eroilor Constanța și Liga Militarilor Profesioniști. Minunat. Dau turul obeliscului: piatra de Vrața este inscripționată superb în 4 limbi: română, bulgară, germană și turcă "Onoare și admirație celor ce au știut să moară vitejește pentru țara lor". Fapt interesant, inscripția turcă e în alfabet arab, pentru că reforma lui Ataturk nu avusese încă loc.
Aproximativ 8000 de soldați sunt înhumați în mormite individuale și în două gropi comune, două movile surmontate de câte o cruce de piatră. Multe dintre mormintele individuale poartă aceeași inscripție: "necunoscut". Pe margini, nesfârșite liste de nume și inscripții pe care nu le-am înțeles. Paznicul, care ne-a însoțit o parte din vizită, ne-a arătat câteva morminte spunând laconic: "rumunski". 
Am petrecut ceva timp în cimitir, fotografiind, observând și mergând cu gândul înapoi în timp, încercând să mă conectez cumva la evenimentele de acum 97 de ani. Mă bucur că am ajuns în acest loc și cu siguranță nu va fi singura dată. Îmi pare bine că România nu a uitat eroii căzuți la Turtucaia, că participă la comemorările anuale și că cimitirul este atât de frumos îngrijit. 
Mă gândesc la istorisirea lui George Topîrceanu, pe care vă recomand să o citiți pe internet, la deznădejdea înfrângerii și a prizonieratului, cărora totuși le-a supraviețuit. "Mă vei întreba, poate, care a fost pricina înfrângerii noastre de la Turtucaia?" spunea poetul soldat. "Deși sunt un profan în ale milităriei, totuși, în credința că mărturiile viitoare nu-mi vor aduce dezmințire, îți răspund hotărât: Atât numărul și calitatea trupelor aflătoare acolo la începutul luptei, cât și faptul că întăriturile nu erau încă terminate, probează că noi nu ne-am așteptat la un atac repede și violent al bulgarilor în acest punct.
Topîrceanu, care a pățit totul pe pielea lui, are probabil dreptate. România a luat Cadrilaterul în 1913 pentru a se apăra mai bine de bulgari prin orașele fortificate Silistra și Turtucaia, dar a reușit doar să ofere bulgarilor un punct de focalizare pentru un iureș îndârjit. La prima ocazie, aceștia s-au năpustiit spre Dunăre, frontul vulnerabil al României. Departe de a fi "o puternică fortăreață modernă", cum o descriu bulgarii, Turtucaia nu era pregătită să primească o lovitură atât de hotărâtă în primele zile ale războiului, executat cu măiestrie de mareșalul german August von Mackensen și generalul bulgar Ștefan Toshev. Aflați în linia întâi, la Turtucaia s-au jertfit mulți viteji. "De i-ar da Dumnezeu numai oameni de aceștia țării mele – tari la suflet ca granitul din care Istoria uită adeseori să le taie monumentele", spune poetul, și spun și eu.

(despre centenarul Bătăliei de la Turtucaia, aici

The Turtucaia Battle Memorial and Military Cemetery

"We were thirty gunners, in position over Kosui-Bulgar village, near two unfinished pillboxes. Workers brought from over the Danube toiled around them until late in the evening. In the last day, with the approaching danger, their number was increased with about two hundred Turks from the nearby villages. Under guard, they were carrying the concrete, which was by mixed by a noisy machine, pouring it in two immense round holes, where the guns were to be fitted. I heard that the works started in March, but trailed on until the mobilization of the army. 
Our tents and our shelters were near a ridge which descended on one end in the Danube. On one side, a narrow valley deepened, a small river with overhanging willow trees running through it. From there to Tutrakan were rich orchards, fields and vineyards with green grapes. On the other side, the smooth slope descended into a wider valley, with homesteads near a pond rich with fish. Then there was a naked hillside, small thickets and empty plains, lit by the sun. 
From there, from the folds of the amphitheater on our right would come the enemy..."
Thus begins poet George Topîrceanu (1886-1937) his "Recollections from the Battle of Turtucaia". It is a relatively little known event in Romanian history, a stinging unexpected defeat, which threw off course the offensive in Transylvania, cornering Romania in a defensive position from the very beginning of the war. Fortunately, the war was  not regional but general and Romania would in the end emerge victorious in its war for national unification.  
What is for Bulgaria the "Tutrakan epic" is for Romania a tragic episode. Fortunately, it has been overshadowed by the subsequent victories on the battlefields of Mărăști, Mărășești and Oituz, becoming just a defeat without consequences, sometimes called "the forgotten defeat". However, a lot of blood was spilled during the battle in those days: September 5-6 1913 (August 23-24 according to the Julian Calendar). This must never be forgotten. I always wanted to know more about the fateful event and it brought me to visit the site, near Shumentsi village (called Daidâr in the interwar period). You can easily reach it on road nr. 205. It is on the right of the main Tutrakan - Silistra road and the site can be visited at any hour.
The Military Cemetery was built by Romanians in 1926. The Memorial is built by Bulgarians, after 1940. Each section has its own distinctive elements, but I like the fact that while the memorial has clear Bulgarian elements, the cemetery was not deprived of Romanian characteristics, also because it was built from the very beginning in memory of all those who fell in the battle: Romanians, Bulgarians, Germans and Turks.   
The entrance is a large stone gate with two cannons guarding it. A bilingual panel gives the tone from the very beginning: "Tutrakan is a memorable and holy name in the wars for the national unification". The axis of the memorial leads to a monumental Bulgarian military decoration which is hard to photograph, facing south. It is the only image I knew of the site, from Wikipedia, but the visit was just beginning. On my left there was an ugly modern church, built after 1990. Unfortunately, Bulgarians were not allowed, in Communist times, to build a church, because I'm sure they would have made it prettier. Modern churches in Romania are ugly too, with a few exceptions. It looks better on the inside. On the walls there are informations about the World Wars and Bulgarian names. I held a thought for those who fell here. Then I went out and saw on the right a plan of the battle. I couldn't miss it or fail to recognize the shape of the town with the fortifications, although it was all in Bulgarian. In red, the Romanians in their bastions. In blue, the Bulgarians surging forward. Passing the iron gate, I entered the cemetery. 
In front of me was an obelisk surrounded by wreaths: in the first Sunday of September there is a remembrance of the battle, and we arrived in the second weekend. There were also two Romanian wreaths, with the inscription "Glory to the soldiers sacrficed at Turtucaia" from the "Constanța National Association for Heroes Remembrance" and "The League of Professional Soldiers". Moving. I walked around the obelisk: the Vratsa stone was superbly carved in 4 languages: Romanian, Bulgarian, German and Turkish. "Honor and admiration to those who knew how to bravely die for their country". Interesting fact, the Turkish inscription is is the Arab alphabet, because Ataturk's reform had not yet occured.
Approximately 8000 soldiers are buried in individual tombs and in two mass graves, two mounds surmounted by a cross. Many of the individual tombs bear the same inscription: "unknown". On the sides, endless lists of names and inscriptions which I could not understand. The caretaker, who accompanied us for a part of the visit showed us a few tombs, mentioning laconically: "rumunski". 
I spent a few moment in the cemetery, taking photographs, observing and thinking back, trying to connect somehow to the events 97 years ago. I am glad I made it to this place and surely it shall not be the last time. I am glad that Romania has not forgotten its heroes fallen at Turtucaia, that it participates to the commemorative ceremonies and that the cemetery is so neatly taken care of. 
I am thinking about the story of George Topîrceanu, that I recommend (you find it on the internet, only in Romanian, I'm afraid). It depicts the despair of defeat and captivity, which he managed to survive. "You shall ask me, maybe, what was the cause of our defeat at Turtucaia?" said the poet soldier. "Although a profane in military matters, however, in the belief that future testimonies shall not disavow me, I give a decided answer: The number and quality of the troops at Turtucaia at the start of the battle, as well as the fact that the defenses were not yet finished, prove that we did not expect a quick and violent Bulgarian attack on this point.
Topîrceanu, who experienced it all first hand, is probably right. Romania took Southern Dobruja in 1913   to better defend itself from the south, thanks to the fortified towns of Silistra and Tutrakan, but it only succeeded in offering Bulgarians a focal point for a powerful thrust. At their first chance, they rushed for the Danube, Romania's vulnerable front. Far from being "a powerful modern fortress", as described by the Bulgarians, Tutrakan was not ready to receive such a determined blow in the first days of the war, brilliantly executed by German field marshal August von Mackensen ad Bulgarian general Stefan Toshev. On the front line at Turtucaia, many brave soldiers sacrificed their lives. "May God give my country only such men – with souls sturdy like the granite from which History often forgets to carve their monuments", says the poet, and so say I. 

(you can read here about the celebration of 100 years since the battle)miercuri, 20 noiembrie 2013

Turtucaia - cartierul pescarilor și biserica Sfântul Nicolae

Nu putem pleca din Turtucaia fără a spune câteva cuvinte despre un locşor pitoresc din oraş, cartierul pescarilor, aflat la câteva sute de metri de Piaţa Suvurov (direcţia est sau spre Silistra).
Este o străduţă cu căsuţe tipice bulgăreşti, unele dintre ele vădit restaurate sau chiar reconstruite. Am văzut şi câteva mai aproape de starea "iniţială", mai bine zis puternic degradate care sper să fie conservate şi repuse în valoare. Faleza este la doi paşi şi puteţi lenevi pe malul Dunării, cum am făcut noi.
În capătul străzii ce duce la cartierul pescarilor este biserica Sfântul Nicolae. Ne-a atras atenţia, fiind mai măricică, şi din fericire erau disponibile informaţii şi în engleză. Se pare că este o biserică veche, ridicată în anul 1865, cu câteva evenimente istorice la activ. La ocuparea oraşului de către români în 1913 a fost jefuită, cărţile bulgăreşti fiind arde. Urât. Aşa scrie pe panou. Tot în această biserică s-au făcut slujbe speciale de către bulgari pentru cei căzuţi în Bătălia de la Turtucaia din 1916 (cu aceeaşi ocazia oraşul şi biserica erau din nou ale lor) şi pentru revenirea Dobrogei de sud Bulgariei în 1940. Se pare că biserica a trăit în ritmul evenimentelor istorice. Din păcate era închisă iar în jur nu era ţipenie de om.
Am adăugat şi noi un eveniment mai puţin istoric, ne-am dedat la "jaf" în grădina unei case din apropiere, mâncând două piersici dintr-un copac ce atârna greu de poame peste gard. Au fost extrem de bune şi sper că proprietatul nu s-a supărat (dar probabil nici nu a observat :D ).

Tutrakan - the Fishermen's Quarter and Saint Nicholas Church

We can't leave Tutrakan without saying a few words about the Fishermen's Quarter, which is quite lovely, even if very small. It is a few hundred meters from Suvurov square, going east, towards Silistra.
A small street is lined with typical Bulgarian houses, some restored or even rebuilt, some closer to their "initial" state, presently poor. I hope they shall also be restored and used properly. A few feet from the houses is the Danube shore, where you can spend a few pleasant moments like we did.
The street descending to the Fishermen's Quarter also has another objective to be visited: Saint Nicholas Church. It is an old church, built in 1865, which lived with history. When the town was taken by the Romanians in 1913 it was looted and the bulgarian books burned. That's what the billingual panel says, anyway. That's was not a nice thing to do. The Bulgarians took back the city in 1916 at the Battle of Turtucaia and celebrated mass in the church once again. Then in 1940 southern Dobruja was permanently given back to Bulgaria and again the first Bulgarian mass was celebrated in the church. Unfortunately, it was closed and nobody around to ask for a visit.
A less historic event was us "looting" a couple of peaches from a nearby garden. The tree was literally stooping under the load so we don't think the owner minded and we take this chance to thank him for the treat. :)  
miercuri, 13 noiembrie 2013

Muzeul de istorie de la Turtucaia

Am găsit aproape din întâmplare Muzeul de istorie din Turtucaia și am avut foarte mult noroc, pentru că custodele ne-a așteptat să terminăm vizita după ora de închdere. Am fost plăcut surprinși să constantăm că dumnealui vorbește un pic de română, exersată cu ocazia colaborărilor muzeelor de istorie și arheologice românești. De asemenea, pe clădirea muzeului se află o plăcuță trilingvă ca urmare a programului de cooperare transfrontalieră a Uniunii Europene, finanțat din Fondul de Dezvoltare Regională. "Frontiere comune. Soluții comune." Super fain!
Am învățat enorm din vizita muzeului și curiozitatea mea despre istoria locală și despre Bătălia de la Turtucaia a fost în mare măsură satisfăcută. De asemenea, a fost foarte interesant să văd lucrurile din perspectiva bulgărească.
Vizita a început cu micul lapidariul de la intrare. Tot la intrare este o impresionantă imagine a Bătăliei de la Turtucaia (vă poate ajuta să identificați clădirea de departe).
Am citit cu satisfacție despre perioada otomană când vitejia voievozilor români a ajuns până pe malul drept al Dunării și până la Turtucaia. Urmează perioada războaielor ruso-turce, fiind menționat duelul de artilerie Oltenița - Turtucaia din 1877.
Indiscutabil, cea mai interesantă și zbuciumată perioadă este 1913 - 1940 când Turtucaia schimbă de 4 ori stăpânul. Luată în 1913 de români la finele Celui de-al Doilea Război Balcanic, este în 1916 teatrul bătăliei cu același nume, o înfrângere cruntă, surprinzătoare și umilitoare pentru români iar pentru bulgari o victorie ce a îmbrăcat forme epice: "Epopeea de la Turtucaia". Am privit cu vădit interes harta istorică din holul principal ce combină evenimentele Primului Război Balcanic și al Primului Război Mondial pentru a reliefa cele mai mari reușite ale armatei bulgare, care a ocupat și Bucureștiul împreună cu aliații săi (pe hartă apare țanțoș un soldat bulgar în dreptul Bucureștiului).
Apoi, pentru perioada interbelică, citesc despre rezistența bulgară față de tentativele de deznaționalizare a ocupanților români care rebotezaseră regiunea "Cadrilater". O cu totul altă perspectivă față de cea cu care suntem noi obișnuiți: aceea că românii nu au purtat niciodată războaie de cucerire. Ei, chestiunea e controversată, disputată, iar istorici majori precum Nicolae Iorga sau Neagu Djuvara recunosc că episodul Cadrilater reprezintă poate un caz singular de imperialism românesc (voi mai reveni pe acest subiect când vom ajunge la Silistra).
Urmează momentul 1940, retrocedarea Cadrilaterului sub presiunea regimurilor totalitare naziste și fasciste. România nu păstrează niciun teritoriu dar cere schimb de populații. Aproape toți bulgarii sunt mulțumiți (unii ar mai visa un pic la nordul Dobrogei). În imaginile din 1940 vedem soldați mândri mărșăluind în oraș primiți de localnici zâmbitori. Mă gândesc la vorbele lui Nicolae Iorga "Am restituit Bulgariei cele ce i s-a luat ca urmare a Războiului Balcanic (...) Trebuie să recunoaștem că (...) ne-am simțit străini acolo."

The History Museum in Tutrakan

We found the History Museum in Tutrakan almost by surprise and we were lucky that the guide waited for us to complete the visit before closing. We were pleased to see that he spoke Romanian, from all those collaborations with Romanian history and archaeological museums. Also, on the museum building is a trilingual plaque. There is an EU funded cross-border program. "Common frontiers. Common solutions." Cool!
I learned a lot from the visit and my curiosity about the local history and about the Battle of Turtucaia were in a large part satisfied. It was also very interesting to see things from the Bulgarian perspective.
The visit started from the small lapidary at the entrance. Also at the entrance is an impressive image of the Battle of Turtucaia, it can help you identify the building.
I read with satisfaction about the Ottoman period in which raids by Romanian princes reached the southern bank of the Danube and Tutrakan itself. Then the Russo-Turkish wars, with the mention of the artillery duel Oltenița - Tutrakan in 1877.
Indisputably, the most interesting period is 1913 - 1940 when the town changed hands four times. Taken by Romania in 1913 at the end of the Second Balkan War, it is the setting of the 1916 Battle of Turtucaia, a surprising, horrific and humiliating defeat for Romania, a victory taking epic proportions for Bulgaria "The Tutrakan Epic". I looked with great interest the composite historic map in the main hallway, combining the Bulgarian successes of the First Balkan War and the First World War. The occupation of Bucharest is for instance represented by a Bulgarian soldier on the spot of the Romanian capital.
Then, in the interwar period, we can read about the Bulgarian resistance against the denationalization policies of the Romanian occupants who had renamed the region "Quadrilateral". That's a whole new perspective as opposed to the one we are used to: Romanians never fought wars of aggression. Well, the matter is disputed and there are major historians like Nicolae Iorga or Neagu Djuvara who recognize that the Quadrilateral episode may be a singular case of Romanian imperialism (I'll get back to te subject when we talk about Silistra).
Then came 1940, the Soviet ultimatum and Nazi diktat followed by the restitution of the province to Bulgaria, with exchange of populations, asked by Romania, to settle the matter once and for all; (some Bulgarians would have liked to continue pursuing northern Dobruja as well...) In the pictures from 1940 we can see proud soldiers welcomed by smiling locals. I can't help but think of the words of Nicolae Iorga "We gave back Bulgaria what was taken from her following the Balkan War (...) We must recognize that (...) we felt foreigners there."

Muzeul de Istorie - intrarea / History Museum - entrance

Muzeul de istorie / The History Museum

Plăcuță trilingvă printr-un program UE de cooperare transfrontalieră. / Trilingual plaque financed by an EU cross-border program. 
Imagine cu bătălia de la Turtucaia. O mică greșeală: nu a existat pod de pontoane. / Image of the Battle of Turtucaia. A small error: there was no pontoon bridge. 

Coloană în onoarea Sultanului Mahmud II cu ocazia vizitei din 1873 la Turtucaia. / Column built in 1873 on the occasion of the visit of Sultan Mahmud II in Tutrakan. 

Piatră funerară romană din secolul II e.n. / Roman tombstone from the 2nd century A.D. 

Turtucaia în perioada otomană, cu scurte perioade de cucerire română de către Vlad Dracul (nu Țepeș, cum scrie greșit) și Mihai Viteazul./ Tutrakan in Ottoman times with short intervals of Romanian conquest by Vlad Dracul (not the Impaler, as it is erroneously written) and Michael the Brave.  

1773: Mareșalul Suvurov cucerește temporar orașul pentru ruși. / 1773: Marshal Suvurov temporarily conquers the town for the Russians. 

Turtucaia este cucerită de ruși în toate războaiele din secolul 19 cu turcii. / Tutrakan is taken by the russians in all the wars they fought in the 19th century with the Ottomans. 

1877: turcii bombardează orașele românești de peste Dunăre. Din Calafat, Giurgiu și Oltenița, artileria română ripostează în timp ce rușii trec Dunărea. / 1877: the Turks fire on the Romanian towns north of the Danube. From Calafat, Giurgiu and Oltenița the Romanian artillery fires back while the Russians cross the Danube. 

Mozaicul etnic al Balcanilor. / The ethnic mosaic of the Balkans. 

Turtucaia la sfârșitul secolului 19. / Tutrakan at the end of the 19th century. 

Turtucaia la începutul secolului 20. / Tutrakan at the beginning of the 20th century.

Interior aristocratic. / Aristocratic interior. 

Port tradițional dobrogean. / Traditional peasant costumes from Dobruja.

Interior țărănesc. Nimic diferit, nu? :) / Peasant interior. Nothing different from Romania. :)

Hartă istorică compozită a evenimentelor din Primul război balcanic și Primul război mondial. Se pot observa cucerirea Adrianopolelui și atacul asupra Istanbulului 1913, înfrângerea armatei sârbe ce se evacuează prin Albania 1915, apoi Bătălia de la Turtucaia, cucerirea Dobrogei și ocuparea Bucureștilor 1916, precum și frontul de la Salonic 1916-1918. / Composite historic map showing events of the First Balkanic War and the First World War. You can observe the conquest of Adrianople and the attack on Istanbul 1913, the defeat of the Serbian army which evacuates through Albania, then the Battle of Turtucaia , the conquest of Dobruja and the occupation of Bucharest 1916, as well as the Salonika front 1916-1918. 

Turtucaia în perioada românească. Vizita lui Carol I și imagini din oraș. / Tutrakan during the Romanian period. The visit of King Carol I and images of the town. 

Volum despre Bătălia de la Turtucaia. / History book on the Battle of Turtucaia.  

Turtucaia, ziar românesc. / "Turtucaia", Romanian newspaper. 

Harta județului Durostor și planul orașului Turtucaia. / A map of Durostor county and a plan of Tutrakan. 

Documente românești. / Romanian papers. 

Mișcarea de rezistență bulgară: profesoara Ivana Petrova, profesorul Todor Rakadziev și Angel Stoyanov, ultimul militant și pentru anexarea Dobrogei de nord. / The Bulgarian resistance movement: teacers Ivana Petrova and Todor Rakadziev. Angel Stoyanov pushed for the annexation of Northern Dobruja. 

Prin Tratatul de la Craiova din 7 septembrie 1940 Cadrilaterul este cedat Bulgariei cu schimb de populații. / Southern Dobruja is returned to Bulgaria through the Treaty of Craiova, with population exchange. 

21 septembrie 1940, autoritățile bulgare intră în Turtucaia. În imaginea de jos, soldați bulgari la Cimitirul de onoare la Turtucaia. / September 21st 1940, the Bulgarian authorities enter Tutrakan. Lower image: bulgarian soldiers at the Honor Cemetery of Tutrakan. 

Primul consiliu municipal bulgar, cu fețe zâmbitoare. / The first Bulgarian municipal council, with smiling faces.

Războiul se vede pe coastele acestor cai. / The war can be seen on the ribs of these horses. 

Muzeul de Istorie, fațada dinspre colț. / The History Museum rounding the street corner.