miercuri, 26 iulie 2017

Mausoleul de la Mărăști

La capătul satului Mărăști se află mausoleul comemorativ al celor căzuți în Primul Război Mondial.
Ridicat în perioada 1928-1938, adăpostește mormintele a 5342 soldați români, ruși și germani, precum și mormintele mareșalului Alexandru Averescu și ale generalilor Arthur Văitoianu, Alexandru Mărgineanu și Nicolae Arghirescu.

At the end of the village of Mărăști is the mausoleum for the heroes who fell in the Battle of Mărăști. Built between 1928 and 1938, it is the final resting ground for 5342 Romania, Russian and German soldiers, as well as Marshal Alexandru Averescu and generals Arthur Văitoianu, Alexandru Mărgineanu and Nicolae Arghirescu.

Mausoleul a fost ridicat la inițiativa societății "Mărăști", creată de Regina Maria potrivit planului elaborat de ofițerii care au purtat bătălia în 1917. Este opera arhitectului Pandele Șerbănescu, sculpturile fiind realizate, pro bono, de Aurel Bordenache.

The mausoleum was erected at the initiative of the "Mărăști" society, under the patronage of Queen Mary of Romania, according to a plan designed by the fighting officers at the end of the battle. It was built by architect Pandele Șerbănescu, with sculptures by Aurel Bordenache.

Platforma mausoleului. Criptele se află în subteran și sunt luminate prin lumină naturală.

The mausoleum platform. The crypts are underneath, dimly lit by natural sunlight.

- detalii altorelief "Cinstea Eroilor de Țară - Armată și Văduve"- 

- altorelief "Honour to the Country's Heroes - Army and Widows" -

- detalii altorelief "Onoarea Eroilor" - 

- altorelief "Heroes' Honour" -

În centrul esplanadei se află bustul Mareșalului Alexndru Averescu, realizat de Oscar Späthe. Astfel, rolul central la Mărăști este rezervat mareșalului, personalitate de anvergură în istoria României, nu doar militară, ci și politică. Îmi place foarte mult sculptura, detaliul ei (uniforma, expresia severă).

In the center of the platform is the statue of Marshal Alexandru Averescu, created by Oscar Späthe, with great detail. Thus, the central role at Mărăști is reserved to the commander in chief of the battle. He had a strong personality and in addition to a major military role, he also had an important political career in inter-war Romania. I love how detailed this sculpture is, the uniform, the harsh expression.


Nivelurile subterane ale mausoleului conțin muzeul și criptele. Sunt prezentate arme din perioada Primului Război Mondial, imagini de epocă și documente din perioada ofensivei, care oferă informații interesante despre ofensiva victorioasă română:
"Ordin de zi nr. 140 din 15 iulie 1917
Ofițeri, subofițeri și soldați!
Zilele de 9, 10 și 11 iulie vor fi pentru totdeauna zile istorice, zile mari pentru istoricul Diviziei 6 și amintirea noastră, căci în aceste zile, dând peste cap puternicul vrăjmaș ce aveți în față, ați dat dovadă de adevărată dragoste de țară, de bravură fără margini, arătându-vă cu adevărat demni urmași ai marilor noștri strămoși.
Ați luptat ca leii, iar curajul și furia voastră au spăimântat pe vrăjmaș, care nu s-a oprit până la graniță. Fiți mândri cu toții că întreaga țară își are ațintite privirile asupra voastră. Eu sunt mândru că am cinstea să fiu capul unei divizii de bravi. În numele șefilor superiori și al meu, vă mulțumesc la toți și vă urez de aici înainte să aveți prilejul să arătați dușmanului ce este și ce poate fi românul. Comandantul Diviziei 6, General Arhirescu"

The underground levels house a museum and the crypts. You can see weapons from the First World War, pictures and documents, for example this one:
"Order of the day nr. 140, July 15th 1917
Officers, soldiers!
The days of July 9th, 10th and 11th shall remain in history, great days for the history of the 6th Division and in our memory, for in those days, repealing the enemy before you, you have proven love for your country and boundless bravery, showing yourselves worthy of our great ancestors. 
You fought like lions, and your courage and fury frightened the enemy, who stopped only at the border. Be proud that the whole country looks at you. I am proud to be the commander of such a division of braves. In the name of the superior officers and my own, I thank you all and I hope that from now on you shall show the enemy who the Romanian is and can be. Commander of the 6th Division, General Arhirescu"

"Divizia a III-a, 12 septembrie 1917, Proces verbal nr. 14448/1917
În cea mai glorioasă bătălie dată de la începutul campaniei de trupele Divizie a 3-a, s-a eliberat de la 11 iulie satul Mărăști din mâinile dușmanilor. Bravele noastre trupe au mai eliberat în acea memorabilă bătălie și alte sate, însă niciunul n-a suferit de pe urma barbariei dușmane ca satul Mărăști. Nu mai este satul Mărăști de altădată. Este o adevărată ruină. Avem, deci, înalta îndatorire morală și patriotică de a pune iarăși pe picioare acel sat.
Înaintea tuturor, noi care l-am cucerit, trebuie să luăm inițiativa înjghebării unui fond sub numele fondului 'Mărăști', cu care mai târziu să se înalțe un sat și mai frumos, și mai mare. General Alexandru Mărgineanu"

"3rd Division, September 12t 1917, Protocol nr. 14448/1917
In the most glorious battle fought from the beginning of the campaign by the troops of the 3rd Division, on 11th July was liberated the village of Mărăști. Our brave troops also liberated other villages, byt none of them suffered from the enemy's barbarism like the village of Mărăști. It is no longer the village of Mărăști that we knew. It is a ruin. Thus, we have the highest moral and patriotic duty to put thus village back on its feet. 
First of all, us, those who have conquered it, we must take the initiative of setting up a fund under the name 'Mărăști', with which later a village must be reconstructed, fairer, larger. General Alexandru Mărgineanu"

Bustul generalului Arthur Vătoianu, care ar trebui, poate, montat în exterior, în incinta mausoleului, pentru a fi admirat de mai mulți.

The statue of General Arthur Văitoianu, which should maybe be erected outside the mausoleum, to be admired by a larger number.

La nivelul inferior al criptei se află mormintele Mareșalului Averescu și al generalilor Arthur Văitoianu, Alexandru Mărgineanu și Gheorghe Văleanu, realizate de sculptorii Caroll Thot și Alexandru Bordenache.

In the crypt are found the tombs of Marshal Alexandru Averescu and generals Arthur Văitoianu, Alexandru Mărgineanu and Gheorghe Văleanu, made by sculptors Caroll Thot and Alexandru Bordenache.

Este impresionantă coborârea în cripta slab luminată, doar de lumina ce filtrează de la suprafață, conștientizarea că ne aflăm  înconjurați de rămășițelor pământești ale celor care au comandat la Mărăști.
Referitor la controversa privind rămășițele pământești ale Mareșalului Averescu, ipoteza strămutării acestora în perioada comunistă nu a fost confirmată, așadar o lăsăm la nivel de ipoteză, sperăm, falsă.

The crypt is impressive. Dimply lit by light filtering from above, one is surrounded by the earthly remains of the officers who led the battle of Mărăști.
Regarding the controversy concerning the remains of Marshal Averescu, supposedly moved during the Communist regime, there is no definitive proof in this sense.

Datorăm cinste și recunoștință veșnice eroilor care au luptat și căzut la Mărăști, un nume înscris definitiv cu litere de aur în istoria națională.
- vultur de bronz sculptat de Spiridon Georgescu -

We owe honor and gratefulness to those who fought and fell at Mărăști, a name written in golden letters in national history.
- bronze vulture sculpted by Spiridon Georgescu -

miercuri, 19 iulie 2017

Mărăști

Mărăști - nume evocator de bătălie, este de asemenea un sat cocoțat pe culmea unui deal din Vrancea, pe valea râului Șușița. Până la a ajunge la mausoleu, se traversează satul care are câte ceva în plus de arătat.

Mărăști - name evoking a battle, is also a village high on a hill in Vrancea, on the Șușița river. Until reaching the mausoleum, the village has a few things to show.

Intrarea în sat este monumentală: se face prin Arcul de Triumf de la Mărăști, construit de Gavril Petrescu după un proiect al arhitectului Pandele Șerbănescu.

The entrance is monumental: there is triumphal arch, built by Gavril Petrescu, after a project by architect Pandele Șerbănescu.

Arcul de Triumf de la Mărăști - imagine de epocă

the triumphal arch - period pictures

Chiar în spatele arcului se află următorul obiectiv: troița cișmea (sau "ciușmea")

Right behind the arch is a stone cross, which used to be a fountain.

imagine de epocă a troiței / period picture of the cross

Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, în sat (și în întreaga zonă) au fost amplasate câteva panouri explicative prin proiectul "100 de ani de eroism la Mărăști". Realizate din fonduri europene (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - FEADR), montarea panourilor este binevenită, însă nu mi-este clar cât de rezistente vor fi acestea. Mă tem că doar câțiva ani, în cel mai bun caz. Într- notă mai optimistă: drumurile din zonă au fost restaurate cu aceeași ocazie.
Acest panou descrie bătălia de la Mărăști și prezintă harta satului cu obiectivele sale turistice - chiar a fost util să mă orientez.

On occasion of the Centennial of the Great Union, in the village and in the whole area were places panels for the project "100 years of heroism at Mărăști". Built with EU funds (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD), these panels are good news, albeit I don't know if they shall last long. They do not seem very sturdy. Also, good news for all circulating in the area: the roads were repaired.
This panel describes the battle of Mărăști and presents the village map with its touristic objectives. It was very useful to me.

Spre mausoleu am putut admira câteva case pitorești, dintre care preferata mea este aceasta. Satul Mărăști a fost ras de pe fața pământului în 1917 și reconstruit. Așadar se poate presupune că această casă, după aparențe printre cele mai vechi, are 100 de ani. 
Realitatea satului este tristă, însă, fiind mic și pustiu, cunoscut doar pentru faima bătăliei ce a avut loc aici. În jur, plin de păduri și vii - deci potențial ar fi.

I admired a few houses on the way. This is may favorite. The village was destroyed in 1917 and rebuilt. I can presume that this house is 100 years old.
The village is poor and not very lively. It is surrounded by forests and vineyards, so there is potential.

Alt obiectiv major al satului: biserica. Am fost surprins cât de frumoasă este, cu al său falnic turn de piatră.

Another major objective of the village: the church. I was surprised by how large and beautiful it is, with its strong belltower.

Există și o explicație pentru această discrepanță: a fost reconstruită după război în stil moldovenesc, fiind practic o donație a țării satului care s-a jertfit în război.

It was built after the war, in regional style, as a donation from the whole country to the village that suffered from the war.

"Această sfântă și dumnezeiască biserică înălțatu-s'au din temelie în zilele marelui și gloriosului Rege Ferdinand I al României și Maiestății Sale Regina Maria de către societatea "Mărăști", înființată chiar pe câmpul de luptă în anul 1917 de toți ostașii armatei a 2-a, sub președinția de onoare a Generalului Alexandru Averescu, comandantul acestei armate și președinția activă a Generalului Alexandru Mărgineanu, comandantul Diviziei a 3-a.
Ridicatu-s'au pentru înlocuire a vechei biserici a Mărăștilor, surpată de tunuri în bătălia de la Mărăști, pentru de-a pururi amintire a izbânzii și spre veșnica pomenire a vitejilor morți pentru țară și închinatu-s'au prea cinstitului hram al sfintei și marei mucenițe Maria Magdalena în 24 iulie 1928 în al 11-lea an de la înfrângerea și alungarea oștilor dușmane. Și s-a sfințit astăzi 10 iunie 1928 sub domnia M.S. Regelui Mihai I al României".
Fie ca păcatele noastre să fie răscumpărate cum au fost ale Mariei Magdalena, iar România toată să renască din cenușă, precum au renăscut satele vrâncene după război. 

"This holy church was erected from the ground in the days of the great and glorious King Ferdinand I of Romania and her Majesty Queen Mary, bu the society "Mărăști", founded on the battlefield in 1917 by all the soldiers of the second army, under the honorary presidency of General Alexandru Averescu, the commander of the army, and the active presidency of General Alexandru Mărgineanu, commander of the 3rd Division.
It was erected to replace the old church in Mărăști, ruined by the canons in the battle of Mărăști, as a memory of the victory and eternal remembrance of the braves who died for the country, dedicated to Mary Magdalene, on July 24th 1928 under the rule of His Majesty King Michael I of Romania."
May our sins be redeemed like Mary Magdalene's and may Romania rise again like the Vrancea villages after the war. 

joi, 13 iulie 2017

Muzeul Bătăliei de la Mărășești

În spatele Mausoleului de la Mărășești, mai puțin știut, este Muzeul Bătăliei de la Mărășești. Este un spațiu acoperit ce permite expunerea unor foarte interesante exponate din vremea Primului Război Mondial: uniforme, arme, fotografii și documente de arhivă.

Spațiul este deosebit de valoros prin suplimentul de informație adus publicului larg. Astfel, aici, prima pagină a ziarului "Dimineața" din ziua de marți, 14 august 1917 (pe stil vechi), ziua intrării României în război.

imagini din război, precum luptele la baionetă

distrugerile războiului: biserica din Mărășești și conacul moșierului George Ulise Negropontes

arme, truse sanitare...

uniforme

imagini cu soldați și ofițeri din Misiunea Militară Franceză (despre care puteți citi excelentul jurnal al lui Marcel Fontaine)

obiecte personale ale locotenentului Ecaterina Teodoroiu, a cărei casă o puteți vizita la Târgu Jiu.

M-am bucurat să descopăr o imagine cu proiectul inițial al "Bisericii Neamului". Din lipsa fondurilor, construcția s-a amânat din anii 20 până în anii 30. Deja, la acel moment, stilul neoromânesc lăsase locul stilului art-deco, așadar mausoleul a fost finalizat astfel și în formă simplificată. Se poate înțelege, din informațiile furnizate, că marele merit pentru finalizarea lucrărilor înaintea izbucnirii celui de-Al Doilea Război Mondial revine Reginei Maria și Regelui Carol al II-lea. Ce s-ar fi întâmplat dacă ne prindea noua conflagrație fără măcar a termina locul de veci al eroilor Primului? Ar fi fost rușinos.

Am descoperit cu interes actul de donație prin care George Ulise Negropontes a dăruit statului român moșia pe care s-a ridicat mausoleul, chiar pe locul unde au fost purtate luptele.

îndemn

Muzeul este parcurs de o frescă cu mai multe scene înfățișând scene din istoria națională. Aici, Marea Unire, ora astrală a neamului românesc, parafrazându-l pe Stefan Zweig.

marți, 11 iulie 2017

Mausoleul de la Mărășești

Întru Slava Eroilor Neamului
Pe câmpia de la nord de Focșani, pe locul unde s-au dat cele mai grele lupte de pe teritoriul țării noastre în Primul Război Mondial, s-a ridicat mărețul mausoleu al eroilor : Mărășești.

Pentru mine a fost mereu un loc de importanță majoră: l-am vizitat demult și de asemenea știam că vreau să-l revăd la o sută de ani de la bătălie. Dacă acum aproape zece ani era destul de deteriorat (infiltrații de apă în cupolă, statuile în stare precară), de data aceasta am avut bucuria de a-l găsi restaurat iar statuile de bronz curățate.

- istoria succintă a construcției mausoleului, cu numele artiștilor care l-au realizat
-

Cupola de granit a sculptorilor Ion Jalea și Corneliu Medrea. Ion Jalea a fost rănit chiar la Mărășești, pe 17 august, pierzând brațul stâng. Capodoperele create de sculptorul constănțean în următoarele decenii, printre care se numără inclusiv Arcul de Triumf, au fost făurite cu o singură mână!
Mausoleul este străjuit de două rânduri a câte 5 eroi, generali sau simpli soldați.
Prima este înfățișată Ecaterina Teodoroiu, sublocotenent, căzută la Mărășești în seara zilei de 22 august 1917.

Generalul Constantin Christescu, comandantul Armatei 1 la Mărășești.

Generalul Constantin Prezan, Șeful Marelui Cartier General.

Generalul Henri Berthelot, Șeful Misiunii Militare Franceze

Rândul de busturi închinate eroilor este încheiat de cel al Căpitanului Grigore Ignat (maior post mortem), "găsit mort în tranșee, cu mitraliera în brațe, înconjurat de oamenii săi și mormane de cadavre inamice. A luptat ca un brav și tot astfel a murit." (ordinul de zi al armatei din 19 august 1917). Astăzi, pe locul unde a căzut în fruntea companiei de mitraliori a fost ridicată o cruce albă.

Pe frontispiciului mausoleului sunt scrise luptele purtate în Primul Război Mondial, inclusiv treimea eroică "Mărășești, Mărăști, Oituz".

- detaliu de la poarta de intrare din fier forjat al mausoleului -

Mausoleul de la Mărășești mai este denumit și Biserica Neamului și, într-adevăr, găzduiește sub cupola sa un altar.

În fața altarului se află sarcofagul Generalului Eremia Grigorescu, eroul luptelor de la Oituz și Mărășești, unde a comandat Armata 1. Eroul cu o viață de roman s-a stins înainte de vreme, în anul 1919.

În mausoleu sunt înmormântați peste 5000 de eroi, printre care Generalul Henri Cihoski, exterminat la Sighet de comuniști, și Maria Zaharia, fetița de numai 12 ani din satul Răzoare, a cărei poveste este relatată de Dumitru Almaș (vă las să o descoperiți). 

nume de eroi

Majoritatea ostașilor căzuți au rămas însă necunoscuți, pe locul unde au oprit ofensiva germană, precum aceștia din luptele de la Pralea și Mușunoaiele.

Am fost nespus de bucuros să văd că cenzura comunistă nu a șters de la Mărășești Basarabia

În cupolă poate fi admirată îndeaproape fresca lui Eduard Săulescu.

Începutul bătăliei: 6 august 1917.

Nu trebuie trecut cu vederea faptul că Mausoleul de la Mărășești este construit pe moșia boierului George Ulise Negropontes, care a donat terenul. 
100 de ani mai târziu, Mausoleul de la Mărășești rămâne unul dintre cele mai sfinte locuri la care să ne plecăm fruntea în semn de respect față de sacrificiul eroilor care s-au jertfit pentru România Mare.